Пералік адміністрацыйных працэдур

ПЕРАЛІК АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭДУР,

ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА ДЗЯРЖАЎНЫМ ПРАДПРЫЕМСТВАМ «МІНСКІ КАМАРОЎСКІ РЫНАК»

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дзяржаўны орган (іншая арганізацыя), у які грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі,
якія прадстаўляюцца грамадзянінам
для ажыццяўлення
адміністрацыйнай працэдуры*

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры**

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

1

2

3

4

5

6

1.    Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

аддзел кадраў

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.   Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

аддзел кадраў

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

3.   Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

аддзел кадраў проходит альтернативную службу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

4.   Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

аддзел кадраў

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

Лісток непрацаздольнасці

Даведка аб памеры заработнай платы-у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі,– 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

5.   Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

аддзел кадраў

Заява

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

Даведка аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

Пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей)

Копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - Усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) (далей - усынавіўшыя) дзяцей

Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць з занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства – - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц

адначасна

6.   Прызначэнне дапамогі жанчынам, які стаў на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

аддзел кадраў

Заява, пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу

Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, для няпоўных сем'яў.

Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку калі заяўнік складаецца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц

адначасна

7.   Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

аддзел кадраў

Заява, пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу

Пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей-не менш за два сведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь)

Копія рашэння суда аб усынаўленні-для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб усынаўленні (апецы) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

Пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ў ўзросце да 3 гадоў

Пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый-для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або зоне з правам на адсяленне

Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

Даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

Як грамадзянін навучаецца

Даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

бясплатна

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

8.   Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

аддзел кадраў

Заява, пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу

Два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў

Як грамадзянін навучаецца,- прадастаўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)

Копія рашэння суда аб усынаўленні-для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства – - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

Даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах ,- для асоб, якім дапамога па догляду за дзіцем да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах

Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў, папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапаможнік

Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў і не якія з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)

бясплатна

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц

на тэрмін да даты наступлення абставін, што цягнуць спыненне выплаты дапамогі»;

9.   Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

аддзел кадраў

Заява, пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу

Пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства , якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

Копія рашэння суда аб усынаўленні-для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

Пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі Аб устанаўленні інваліднасці-для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

Пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі

Даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную служба

Даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу-для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, для няпоўных сем'яў, сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

Копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную служба

Як грамадзянін навучаецца (прадастаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

Звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (апякун)

Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

бясплатна

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16 -, 18-гадовага ўзросту

10.     Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

аддзел кадраў

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

11.     Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцем

аддзел кадраў

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

12.     Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыя

аддзел кадраў

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

13.     Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па доглядзе за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

аддзел кадраў

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

14.     Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

аддзел кадраў

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

15.     Даведка аб разліках (запазычанасці) па аплаце за жыллёва-камунальныя паслугі і плаце за карыстанне жылым памяшканнем

бухгалтэрыя

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

3 працоўныя дні з дня звароту

бестэрмінова

16.     Выдача даведкі аб памеры заработнай плаце

бухгалтэрыя

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бессрочно

17.     Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты

бухгалтэрыя

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

18.     Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры

бухгалтэрыя

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

19.     Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родам

бухгалтэрыя

Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

20.     Аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнат

Аддзел сацыяльнага развіцця

Заява, пашпарт ці іншы дакумент, які пацвярджае асобу паўналетніх дзяцей, пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

21.     Аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін складаецца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння / памяншэння складу сям'і)

Аддзел сацыяльнага развіцця

- Заява, пашпарт або іншы дакумент, якія пацвярджаюць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей,    - заяву, пашпарт ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

- звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - пры наяўнасці права на атрыманне жылога памяшкання     

сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы/ 15 дзён са дня падачы заявы

бестэрмінова

22.     Аб падзеле (аб'яднанні) чарзе, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

Аддзел сацыяльнага развіцця

- Заява, пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, - заяву, пашпарта або і дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

- звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - пры наяўнасці права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці    

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

23.     Аб уключэнні ў асобныя спісы ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умова

Аддзел сацыяльнага развіцця

- Заява, пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, - заяву, пашпарта або і дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

- звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - пры наяўнасці права на атрыманне жылога памяшкання     

сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці


15 дзён са дня падачы заявы

бестэрмінова

24.     Аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Аддзел сацыяльнага развіцця

Заява, пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён са дня падачы заявы

бестэрмінова

25.     Аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнат

Аддзел сацыяльнага развіцця

Заява, пашпарт або инши дакумент, які пацвярджае асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (для замежных грамадзян і асоб без Грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання), якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнат.- у выпадку наяўнасці такога права.      

 

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

26.     Аб змяненні дагавора найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонд:

- па патрабаванні наймальніка

- вз прычыны прызнання наймальнікам іншага члена сям'і

- па патрабаванні члена сям'і наймальніка

Рэгістрацыя дагавора найму (арэнды) жылога памяшкання прыватнага жыллёвага фонду і дадатковых пагадненняў да іх

Аддзел сацыяльнага развіцця

Аддзел сацыяльнага развіцця

-Заява наймальнікаў, якія аб'ядноўваюцца ў адну сям'ю

-пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу

- пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і, сумесна пражываюць з наймальнікам, аб'ядноўваюцца ў адну сям'ю;

- дакументы, якія пацвярджаюць ступень сваяцтва;

- дакументы, якія пацвярджаюць змяненне прозвішча ці іншых дадзеных грамадзяніна.

- заява паўналетняга члена сям'і наймальніка;

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

- пісьмовую згоду наймальніка альбо пасведчанне аб яго смерці або копія рашэння суда аб прызнанні наймальніка страціўшым права валодання і карыстання жылым памяшканнем, а таксама пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і наймальніка, якія пражываюць сумесна з ім;

-дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых дадзеных
грамадзяніна ў выпадку іх змены.

         

- заява паўналетніх членаў сям'і наймальніка;

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

- пісьмовую згоду пражываюць сумесна з ім іншых паўналетніх членаў сям'і наймальніка;

-дакумент, які пацвярджае якая прыходзіцца на яго долю агульную плошчу жылога памяшкання, альбо пагадненне аб парадку карыстання жылым памяшканнем;

-дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых дадзеных грамадзяніна , - У выпадку іх змены.

Заява, пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, договор найма жилого помещения   

        

Бясплатна

бясплатна

15 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц

2 дні з дня падачы заявы

6 месяцаў

бестэрмінова

27.     Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Прафсаюзны камітэт

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

28.     Выдача даведкі аб не выдзяленні на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

Прафсаюзны камітэт

Заява

пашпарт

     

     

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Парадак ажыццяўлення працэдур

Закон Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2008г. №433-З "Аб асновах адміністрацыйных працэдур"

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010г. №200 " аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян"

Закон Рэспублікі Беларусь ад 28.10.2008 г. № 433-З
"Аб асновах адміністрацыйных працэдур"
(выпіска)


Артыкул 9. Кампетэнцыя ўпаўнаважаных органаў

Упаўнаважаныя органы пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур:

 • забяспечваюць добразычлівае, ветлівае і ўважлівае стаўленне работнікаў Упаўнаважанага органа да зацікаўленым асобам;
 • забяспечваюць своечасовае і належнае выкананне функцый часова адсутных работнікаў упаўнаважаных органаў, якія ажыццяўляюць прыём зацікаўленых асоб, іншымі работнікамі гэтых органаў;
 • растлумачваюць зацікаўленым асобам абавязак упаўнаважаных органаў самастойна запытваць дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, за выключэннем тых, якія ўключаны ў пералікі дакументаў і (або) звестак, што прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, а таксама правы і абавязкі зацікаўленых асоб;
 • бясплатна прадастаўляюць зацікаўленым асобам прадугледжаныя заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах формы (бланкі) дакументаў, неабходных для звароту за ажыццяўленнем адміністрацыйных працэдур, і тлумачаць парадак іх запаўнення і прадстаўлення;
 • запытваюць ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур;
 • прадастаўляюць зацікаўленым асобам магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі, звязанымі з разглядам сваіх заяў, у тым ліку з дакументамі і (або) звесткамі, атрыманымі гэтымі органамі ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і неабходнымі для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, рабіць з іх выпіскі, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам аб дзяржаўных сакрэтах, камерцыйнай або іншай ахоўваемай законам таямніцы;
 • паведамляюць зацікаўленых асоб аб прынятых адміністрацыйных рашэннях;
 • растлумачваюць зацікаўленым асобам парадак і тэрміны абскарджання прынятых адміністрацыйных рашэнняў;
 • ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.

Артыкул 10. Правы зацікаўленых асоб

Зацікаўленыя асобы маюць права:

 • звяртацца з заявамі ва ўпаўнаважаныя органы;
 • бясплатна атрымліваць ад упаўнаважаных органаў прадугледжаныя заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах формы (бланкі) дакументаў, неабходных для звароту за ажыццяўленнем адміністрацыйных працэдур;
 • атрымліваць ад упаўнаважаных органаў тлумачэнне сваіх правоў і абавязкаў;
 • прымаць удзел у адміністрацыйных працэдурах асабіста і (або) праз сваіх прадстаўнікоў, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі;
 • знаёміцца з матэрыяламі, звязанымі з разглядам сваіх заяваў, рабіць з іх выпіскі, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам аб дзяржаўных сакрэтах, камерцыйнай або іншай ахоўнай законам таямніцы;
 • атрымліваць адміністрацыйныя рашэнні альбо выпіскі з іх;
 • адклікаць сваю заяву ў любы час да заканчэння ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры;
 • абскардзіць прынятыя адміністрацыйныя рашэнні;
 • ажыццяўляць іншыя правы, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдура.

Артыкул 11. Абавязкі зацікаўленых асоб

Зацікаўленыя асобы абавязаны:

 • ветліва ставіцца да работнікаў упаўнаважаных органаў, не дапускаць нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў у дачыненні да такіх работнікаў;
 • прадстаўляць ва ўпаўнаважаныя органы дакументы і (або) звесткі, уключаныя ў пералікі дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, а таксама дакументы, названыя ў абзацах другім-сёмым пункта 2 артыкула 15 гэтага Закона, у выпадку выпатрабавання такіх дакументаў;
 • уносіць плату, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур;
 • своечасова інфармаваць упаўнаважаныя органы аб змяненні месца жыхарства (месца знаходжання), месца знаходжання ў перыяд ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры; выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.

Артыкул 30. Парадак абскарджання адміністрацыйнага рашэння

 1. Зацікаўленая асоба валодае правам на абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў адміністрацыйным (пазасудовым) парадак.
 2. адміністрацыйная скарга накіроўваецца ў дзяржаўны орган, іншую арганізацыю, вышэйстаячыя ў адносінах да ўпаўнаважанаму органу, які прыняў адміністрацыйнае рашэнне, альбо ў дзяржаўны орган, іншую арганізацыю, да кампетэнцыі якіх у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ставіцца разгляд такіх скаргаў (далей - орган, разглядае скаргу).
 3. Абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў судовым парадку ажыццяўляецца пасля абскарджання такога рашэння ў адміністрацыйным (пазасудовым) парадку, калі іншы парадак абскарджання не прадугледжаны заканадаўчымі актамі.
  Абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў судовым парадку ажыццяўляецца ў адпаведнасці з грамадзянскай працэсуальным або гаспадарчым працэсуальным заканадаўствам.
 4. падача скаргі ў адміністрацыйным (пазасудовым) парадку не пазбаўляе зацікаўленую асобу права на зварот з скаргай у суд.